Ryhmäpuhe vuoden -23 tilinpäätöksestä

Puhe on pidetty kaupunginvaltuuston tilinpäätöskokouksessa 10.6.2024

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat,

Tänään katsomme taaksepäin Kuopion kaupungin vuoden 2023 tilinpäätökseen ja sitä on hyvä tehdä aina vertaamalla toteutumaa kaupungin strategiaan. Tämä auttaa meitä ymmärtämään, miten hyvin strategiset tavoitteet ovat toteutuneet taloudellisessa toiminnassa.

Vuosi 2023 oli merkittävä monella tapaa. Se oli ensimmäinen vuosi hyvinvointialueuudistuksen jälkeen ja se oli myös ensimmäinen kokonainen vuosi ilman koronapandemian vaikutuksia, sekä ensimmäinen kokonainen vuosi Ukrainan sodan varjossa. Nämä kaikkia asettivat ja asettavat myös tulevaisuudessa haasteita kaupunkimme taloudelle. Kuopion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 osoitti 2,3 miljoonan euron ylijäämää, mutta kertaluonteiset verotilityserät huomioiden tuloksen olisi pitänyt olla merkittävästi parempi​​.

Kuopion kasvu jatkui vilkkaana, ja palvelujen kysynnän odotetaan kasvavan myös tulevina vuosina. Kaupungin menojen kasvu on kuitenkin ollut tulojen kasvua nopeampaa, mikä on johtanut rakenteelliseen alijäämään. Tämä vaatii sopeutustoimia, ja kaupungin talouden tasapainotusohjelman toimeenpano on käynnistetty, tavoitteena saavuttaa talouden tasapaino vuoteen 2027 mennessä​​.

Kaupungin investoinnit jatkuivat voimakkaina. Vuonna 2023 nettoinvestoinnit olivat 88,2 miljoonaa euroa. Suurimpia hankkeita olivat Savilahden luola, Riistaveden yhtenäiskoulu ja Sinikellon päiväkoti. Kaikki toiminnallisesti erittäin tärkeitä, mutta taloudellisesti raskaita. Samalla lainakanta kasvoi ja kaupungin lainamäärä vuoden lopussa oli 542,5 miljoonaa euroa, mikä on 4374 euroa asukasta kohden​​. Tulevaisuudessa investointeja ei voida toteuttaa lainakantaa lisäämällä, joten yksittäisten kohteiden ja kokonaisuuden rajaamista tarvitaan entistä tarkemmin.

Kuopion kaupungin strategia keskittyy vahvasti elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä palveluiden laadun parantamiseen. Kaupungin investointipäätökset, tukevat strategista tavoitetta parantaa infrastruktuuria ja palveluiden saavutettavuutta. Samalla kuitenkin yksityiset investoinnit vähenivät ja etenkin rakentamisen hiljenemisestä kannattaa olla huolissaan. Mikäli nykyistä kasvuvauhtia, joka on ehdoton edellytys taloudelliselle menestykselle, halutaan pitää yllä, tarvitaan asuntotuotannon ja muiden yksityisten investointien nopeaa kasvattamista.

Strategian mukaisesti kaupungin talouden avoimuutta on lisätty. Vuoden 2023 aikana Kuopion kaupungin ostolaskuaineistot julkaistiin avoimena datana kaupungin verkkosivuilla, mikä edistää toiminnan läpinäkyvyyttä ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksia​​. Tämä on myös hyvä työkalu meille valtuutetuille lisätä ymmärrystä, siitä mihin eurot kuluvat ja miten hankintoja voidaan tehostaa.

Tulevaisuudessa Kuopion kaupungin taloudellinen kehitys vaatii tarkkaa tasapainottamista. Talouden sopeutustoimia jatketaan, ja vuoden 2024 talousarviota valmisteltaessa on käynyt selväksi, että kaupungin nykyinen menojen kasvuvauhti sekä raskas investointitaso ylittävät jatkuvasti odotettavissa olevan verotulojen ja valtionosuuksien vuosittaisen kehityksen. Tämä asettaa haasteita, mutta samalla luo mahdollisuuksia toiminnan tehostamiselle ja uusien innovatiivisten ratkaisujen löytämiselle​​. Samalla se haastaa meidät päättäjät arvioimaan, mitä palveluita meillä jatkossa, on koko kaupungin asukkaat huomioon ottaen, varaa pitää yllä ja millä tasolla.

Iloita voimme kulttuuri ja liikuntapaikkojen käyttöasteen noususta ja etenkin liikuntapalveluiden hurjista käyttäjämäärien kasvuloikista. Liikunta on tutkitusti suurin yksittäinen yksilön hyvinvointia ja terveyttä edistävä tekijä. Tämä meidän on hyvä pitää mielessä kun mietimme talouden painotuksia ja tulevaisuuden investointeja. Kaupunkilaiset ovat omalla toiminnallaan selkeästi osoittaneet meille, mihin he haluaisivat panostaa.

Kuopion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 heijastaa menneisyyttä vahvojen taloudellisten tunnuslukujen osalta, sillä tiedämme että tulevaisuudessa on suuria haasteita edessä. Strategian mukaiset investoinnit ja avoimuuden lisääminen ovat selkeitä askeleita oikeaan suuntaan. Talouden tasapainotusohjelman onnistuminen on keskeistä, jotta voimme jatkossakin taata laadukkaat palvelut ja edistää kaupungin elinvoimaisuutta.

Kiitos ja oikein aurinkoista ja rentouttavaa kesää teille kaikille.

Puhe valtuustossa Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelmasta

Tämä puhe on pidetty 20.5.2024 Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksen ryhmäpuheena koskien talouden tasapainotusohjelmaa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja runsaslukuinen yleisö täällä salissa ja etäyhteyden päässä

Tänään päätämme tässä salissa 35 miljoonan euron tasapainotusohjelmasta tai ainakin tähän kaikki valtuustoryhmät ovat valmistelun aikana sitoutuneet. Summa on kokoluokaltaan sellainen, että se ei tule kasaan mistään yksittäisestä vähennyksestä, vaan koskettaa meitä jokaista monella tasolla. Eikä summaa realistisesti saada kasaan myöskään ilman palveluverkkoon kohdistuvia muutoksia. Ei ole helppoja ratkaisuja.

Onkin siis ensiarvoisen tärkeää, että näin mittavista toimista päätettäessä faktat ovat kunnossa ja jokainen päätöksentekijä on perehtynyt asiaan hyvin. Nyt valtuutetuilla on ollut aikaa perehtyä asiaan noin 3 viikkoa. Se on todella vähän näinkin laajassa asiassa. Samassa ajassa valtuustoryhmät ovat joutuneet rukkaamaan omia vaihtoehtojaan. Herää varsin aiheellinen kysymys siitä onko muutosesitysten vaikuttavuutta pystytty arvioimaan asian vaatimalla tarkkuudella. Koko toimintaa onkin leimannut kiire saada lopulta valmista.

Jonkun mielestä helppo ratkaisu olisi unohtaa osa tai jopa kaikki säästöt ja vain korottaa veroja. Se saattaisi tuntua sopivan pehmeältä ratkaisulta. Kuitenkin esimerkiksi vanhassa kuntakeskuksessa tai kaupungin lähiössä asuvalle perheelle jopa tuo väläytelty 0,1 prosenttiyksikön korotus voi tarkoittaa lapsen harrastuksesta luopumista, sekä sitä kautta sosiaalisten kontaktien vähentymistä ja syrjäytymisvaaraa. Nämä ovat valintoja.

Kuntaveron korotuksen käyttämisestä rakenteellisen alijäämän korjaamiseen on pääasiassa huonoja kokemuksia koko Suomen ja itseasiassa Kuopionkin tasolla. Korotuksen tuoma tulonlisäys on useimmiten parissa vuodessa syöty ja lopulta ollaan alkuperäistä suuremmissa ongelmissa, kun edelleen on katettavan se liian suuri menopuoli.

Säästökohteita etsittäessä on noussut esiin, yhteistyö kuntarajojen yli ja investointien ja hankintojen entistä tarkempi tarkastelu ja sillä puolella osaamisen lisääminen. Tässä yhteydessä en malta olla mainitsematta sitä kuuluisaa Luolaa. Vaikka se ei olekaan käyttötalouden ongelmien juurisyy, on se hyvä esimerkki siitä, miten investointi ja hankinta, sekä myös päätöksenteko on mennyt monessa kohdin pieleen. Näissä asioissa parantaminen vaatii myös meiltä päätöksentekijöiltä parempaa perehtymistä käsiteltäviin asioihin ja niiden taustoihin.

Myös koulu ja -päiväkotiverkosta päätettäessä valmistelun tulee olla ensiluokkaista niin taloudellisten realiteettien, kuin esimerkiksi lapsivaikutusten arvioinnin osalta. Eikä myöskään ole taloudellisesti kannattavaa tehdä samasta asiasta selvityksiä uudelleen ja uudelleen, kuten esimerkiksi Särkiniemen koulun kohdalla nyt näyttää käyvän. Tehdään valmistelu ja niitä seuraavat päätökset kunnolla ja faktoihin perustuen, niin kenenkään on hankala tulla kyseenalaistamaan lopputuloksia, vaikka ne kipeiltä joskus tuntuvatkin.

Puhe mielenilmauksessa Kuopion talouden tasapainotusohjelmasta

Tämä puhe on pidetty Kuopion talouden tasapainotusohjelman herättämässä mielenilmauksessa 20.5.2024 Kuopion torilla

Hyvät kuopiolaiset!

Kuopion kaupungin talouden sopeutusohjelman julkaisun jälkeen olen saanut paljon yhteydenottoja kylä- tai vanhempainyhdistyksiltä, sekä paljon myös yksityishenkilöiltä ja on ollut oikeasti hienoa lukea kannanottojanne ja perustelujanne palveluiden säilyttämisen puolesta. Siksi tässä kohtaa on mielestäni reilua vastata rehellisesti ja asioita kaunistelematta.

Jokainen teistä on varmasti lukenut mikä kaupungin taloudellinen tilanne on ja se on vakava. Nyt tehtyä ohjelmaa ja myöhemmin tehtäviä päätöksiä kukaan ei varmasti tee kevyin mielin tai ainakaan toivottavasti asioihin perehtymättä, itse en ainakaan. Tässä työssä jokaisella teiltä tulleella faktalla on merkitystä, kun päätöksiä punnitsee. 

Kaikkien valtuustoryhmien yksimielisesti tunnustama tosiasia kuitenkin on tuo vuosittaisten kulujen sopeuttamistarpeen taso 35 miljoonaa euroa. Tuo summa on niin suuri, että sitä ei valitettavasti saada kasaan tinkimättä myös palveluverkosta. Eikä rakenteellista alijäämää saada myöskään korjattua veronkorotuksin, siitä on meillä täällä Kuopiossakin huonoja kokemuksia aiemmilta kerroilta. Täältä olisi helppo huudella kivoja ratkaisuja kaikille, mutta se ei olisi reilua ja se olisi valitettavasti varsin epärealistista ja populistista politiikkaa. 

Kuitenkin on hyvä muistaa, että tänään valtuuston kokouksessa päätetään vasta eri toimialojen säästövelvoitteiden suuruudesta, ei siis vielä yhdenkään yksittäisen koulun tai päiväkodin kohtalosta. Jokaisen tällaisen päätöksen kohdalla vaikutukset arvioidaan erikseen ja ainakin omalta osaltani tarkasti, parhaisiin saataville oleviin, faktoihin perustuen.

Varmasti on niin, että joitakin nyt julkisuudessa olleita sopeutustoimia voidaan jättää tekemättä, mutta valitettavasti yhtä varmaa on se, että joitakin toimista on välttämätöntä tehdä. Kaupungin talouden tilaa ei voi antaa valua sellaiseen tilanteeseen, jossa joku muu lopulta tekee päätökset meidän puolestamme ja meidän tarpeitamme kuuntelematta. Nykyisellä tiellä jatkaen näin tulee käymään valitettavan nopeasti. Uskon kuitenkin, että kaikesta siitä huolesta ja pahasta mielestä huolimatta, mitä tämä sopeutusohjelma ja sen ympärillä käyty keskustelu on aiheuttanut, lopputulos tulee lopulta olemaan kokonaisuutena Kuopion ja kuopiolaisen etu. Nyt on siis aika vaikuttaa asioihin ja tehdä päätökset itsenäisesti kuopiolaisina, asioihin ja faktoihin tarkasti perehtyen ja parhaat toimintamallit valiten.

Talousarvioesityksen ryhmäpuhe valtuustossa 13.11.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Rakkaan kotikaupunkimme taloudessa ollaan nyt vedenjakajalla. Sote ja pelastuspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueiden vastuulle ja samalla meni yli puolet tuloistamme. Mitä meille jäi? Meille jäi kaikki vanhat velat ja niiden nousevat korot. Mitä meille ei jäänyt? Meille ei jäänyt liikaa pelivaraa taloudessa. Mutta meille jäi kasvava ja uudistumishaluinen kaupunki, jonka tulevaisuus taloudellisessakin mielessä on meidän omissa käsissämme, jos vain uskallamme tarttua toimeen ja uudistua.

Jatkossa meillä ei ole varaa elää velaksi, tulevien sukupolvien kustannuksella, vaan tulot ja menot on saatava tasapainoon. Nyt käsillä oleva ensi vuoden talousarvio on noin 20 miljoonaa euroa alijäämäinen, sen me vielä kestämme, mutta näin ei voi jatkua.

Kaupungin on pakko tarkastella jatkossa tiukemmin menojaan ja se ei toivottavasti tapahdu juustohöylämenetelmällä, jossa kaikkialta otetaan vähän ja kurjistutaan. Vähennysten tulee tapahtua rohkeasti rakenteita ja toimintatapoja uudistamalla. Tämä vaatii myös meiltä poliittisilta päättäjiltä vastuuntuntoa. Jos päätämme virkamiesvalmistelun jälkeen lisätä jollekin alueelle menoja, niin tulee meidän miettiä mistä muualta se on pois, koska kuten valtuustoryhmät yhteisesti olemme sopineet, niin syömävelkaa ei jatkossa oteta.

Kuitenkaan pelkkiä menoja kyttäämällä ei tämän laivan kurssia käännetä. Työkalupakista tulee löytyä myös kasvua tukevia investointeja ja uusien tulovirtojen kartoittamista. Tästä hyvänä esimerkkinä on kaupunginhallituksen esitys tapahtumien ja tilojen myyntiin keskittyvien henkilöiden palkkakustannuksiin varautumisesta. Toivottavasti he ensitöikseen tekevät tilojen ja alueiden vuokraamisen helpoksi, esimerkiksi verkkokaupan avulla.

On kuitenkin olemassa yksi keino, jolla lisätuloja ei kannata lähteä metsästämään, nimittäin veroja nostamalla. Veronkorotukset ovat tie, joka lopulta vain syö kasvua ja kurjistaa kaupunkilaisten elämää entisestään, etenkin kun näiden tasaverojen nostot iskevät pahiten pienituloisiin. Ilo onkin huomata, että tänään asialistalla on myös pieni ja luonteeltaan tekninen veroprosentin lasku, mutta lasku kuitenkin. Toivottavasti tällaiseen voisimme päästä uudelleenkin joskus tulevaisuudessa.

Kuten aiemmin on jo todettu ovat valtionosuudet olleet meillä laskussa ja nyt ne ovat selkeästi pienemmät kuin samansuuruisella verrokkikaupungilla Lahdella. Lisäksi valtion rahoittamat väylä ja muut hankkeet ovat pääosin kiertäneet Kuopiota ja laajemmin koko Itä-Suomea. Samoin olemme jääneet ulkopuolelle isojen kaupunkien kahvitteluryhmistä ja tarvitsemmekin terävöitystä edunvalvontaamme. Hyviäkin asioita sillä saralla on jo tapahtunut ja tapahtumassa, mutta paljon on vielä tehtävää. Toivottavasti vuoden päästä tähän asiaan ei tarvitsisi palata.

Kaupunginhallituksessa näytti olleen tarjouskilpailu rahoituksen lisäämiseksi kasvun- ja oppimisen palvelualueelle oppimisen tuen vahvistamiseksi. Tämä on omastakin mielestäni erittäin tärkeä ja hyvä kohde jos jonnekin lisää rahaa on annettava. Tässäkin olisi kuitenkin voitu miettiä sitä toista puolta, eli mistä se raha on pois. Nyt sitä laitetaan lainana näiden meidän lasten maksettavaksi. Lisärahan lisäksi olisikin hyvä käynnistää koulupuolen osalta rakenneuudistus, jolla saataisiin sinne sijoitettujen eurojen vaikuttavuutta lisättyä.

Lapset kuitenkin tarvitsevat tukea ja kannustusta oppimiseen, mutta myös turvallisuutta koulunkäyntiin. Toivottavasti osa näistä mahdollisista lisärahoista suuntautuu suoraan koulukiusaamisen tai oikeammin pitäisi puhua kouluväkivallan ehkäisemiseen ja sen haittojen korjaamiseen. Meillä ei ole, eikä saa olla, mahdollisuutta menettää yhtään lasta tässä asiassa koneiston rattaisiin.

Rahasta ei tässä kaupungissa tällä hetkellä voi puhua mainitsematta Savilahden Luolaa ja sinne uponneita kymmeniä miljoonia. Luola itsessään on monessakin mielessä tarpeellinen, jopa tietyiltä osin pakollinen ja kasvua kannatteleva investointi. Kuitenkin kustannusten paisuminen siellä tälle tasolle ei ole missään määrin hyväksyttävää. Siksi onkin hienoa huomata, että asiasta on aloitettu selvityksiä ja niiden perusteella voidaan oppia välttämään samankaltaisia virheitä tulevaisuuden projekteissa. Riskien hallinnassa niin kustannusten, kuin maineriskienkin osalta meidän tulee jatkossa onnistua paremmin.

Meillä täällä Kuopiossa puhutaan olevan hyvä päätöksenteon kulttuuri ja sen voin allekirjoittaa, mutta seuraavat vuodet, jolloin joudutaan tekemään kiperiäkin päätöksiä, näyttää sen kuinka kestävää se on. Yhdessä pysymme kuitenkin tekemään tästä kaupungista todellisen hyvän Elon, ilon ja olon pääkaupungin.

Kiitos kaikille talousarvion valmisteluun osallistuneille ja hyvää loppuvuotta teille kaikille!

Vappupuhe Kuopion torilla 1.5.2023

Hyvää Vappua kuopiolaiset!

Näin Vappuna on ollut tapana pitää poliittisia puheita ja puheissa on otettu tänäänkin kantaa niin valtakunnallisiin, kuin paikallisiin teemoihin. Viimeaikaisissa puheissa ja kirjoituksissa on kuitenkin omaan ja sosiaalisen median mukaan myös monen muun korvaan ollut melko negatiivinen ja vastakkainasettelua ruokkiva äänenpaino. Vaalien alla tämä olisi jollain tavalla ymmärrettävää, mutta nyt vaalien jälkeen se vaikuttaa omituiselta ja jopa hieman vaaralliselta.

Ennen kuin hallitusta on edes saatu muodostettua, niin toisella laidalla maalataan uhkakuvia siitä miten kaikkein huonoimmassa asemassa oleville, tulee käymään tosi huonosti ja toisella laidalla taas kiljutaan yhtä lailla, miten huonosti asiat olivat edellisen hallituksen aikana. Yllytetäänpä välillä jopa kansalaistottelemattomuuteen ja häirintään.Tämä on jotain sellaista, joka ei mielestäni kuuluu suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin. Lisäksi maamme taloudellinen tilanne ja rakenteissa olevat ongelmat vaatisivat nyt laajaa parlamentaarista yhteistyötä ja myös niiden vastakkaisten näkemysten ymmärtämistä, sekä niistä oppimista.

Mennään sitten paikallisempiin asioihin. Tätä puhetta valmistellessani, kuten Liike Nytin tapaan kuuluu, kysyin eri sosiaalisen median kanavissa ihmisiltä mistä paikallisista asioista he haluaisivat kuulla tässä puheessa kannanottojamme. Siellä nousi esiin seuraavia asioita: Nuoret ja etenkin nuorten mielenterveyspalvelut, keskuskentän jalkapallostadion ja tämän kotikaupunkimme keskustan elinvoimaisuus, heittipä joku huumorilla, että olisi kiva kuulla Kuopion Elon kauden alun kuulumisiakin.

Mennään siis ensin nuoriin ja etenkin heidän mielenterveyspalveluihinsa. Nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuus Kuopiossa on ollut ihan koko maan tasollakin karmaisevan huonoa, ja tähän on puuttunut myös aluehallintovirasto. Palvelut toki siirtyivät hyvinvointialueen järjestettäviksi tämän vuoden alusta, mutta ennaltaehkäisevää työtä pitää myös kaupungin tehdä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Ongelmien juurisyy näyttäisi olevan resurssien puute ja työn organisointi, kuten hoitoalalla muuallakin. Tähän ei mitään yksittäistä nopeaa korjauskeinoa ole, mutta kilpailukykyinen palkkaus, hyvä esimiestyö ja arvostus ovat hyvä lähtökohta. Keskusteltuani alan työntekijöiden kanssa olen huomannut, että palkkaus ei edes ole välttämättä se tärkein, vaan työolot ja arvostus nähdään vieläkin tärkeämpinä. Näihin kahteen puuttuminen siis ei olisi edes rahasta, vaan halusta kiinni.

Nuorten syrjäytymistä ja mielenterveyden ongelmia toki pitäisi myös ehkäistä ennalta ja siinä olisi avuksi se, että jokaisella nuorella olisi vähintään yksi harrastus, joka pitäisi kiinni sosiaalisissa suhteissa ja mielellään kannustaisi myös liikkumaan. Liikunnan vähäisyyden ja mielenterveyden häiriöiden yhteys on viimeisimpien tutkimusten mukaan nimittäin ilmeinen. Kuopiossa voitaisiinkin aloittaa kokeilu, jossa kaikille koululaisille tarjottaisiin mielekäs viikoittainen harrastus koulupäivän yhteyteen.

Mitäs sitten kuuluu keskuskentän jalkapallostadionille? Edellisen valtuuston viimeisimpinä päätöksinään tekemästä rakentamispäätöksestä huolimatta mitään konkreettista ei mölymäellä ole vielä tapahtunut. Nykyisen suunnitellun leasing-mallin kustannukset ovat karanneet Ukrainan sodan seurauksena stadionin käyttäjien ulottumattomiin ja luultavasti projektin toteutustapaa joudutaan miettimään uudelleen.

Keskuskentän ympärille on rakentumassa suuri asuinalue ja stadion voisi toimia lähipalvelujen keskittymänä näille asukkaille, voisipa viereen suunnitellun koulun ja stadionin tilojen yhteiskäyttöä myös suunnitella. Olisipa hauska nähdä stadion yhteydessä ympärivuotista toimintaa esimerkiksi kuntosalin, kioskin tai vaikka elokuvateatterin muodossa. Uskon kuitenkin, että niin kaupungin johdossa, kuin poliittisilla päättäjillä on oikeasti halua ja tahtoa viedä vihdoin maaliin tuo, kaupungin mainetta merkittävästi haittaava, ikuisuusprojekti.

Kuopion tori ja sen ympärillä avautuva keskusta-alue on muuttunut viimeisten vuosien saatossa paljon. On tullut paljon hyviä ja mielenkiintoisia uudistuksia. Kuitenkin on hyvä muistaa, että elinvoimaisuutta ei ylläpidetä pelkästään rakentamalla oleskelualueita ja kävelykatuja. Täytyy pitää huolta myös yritysten toimintaedellytyksistä. Keskustassa tarvitaan monipuolisia palveluita ja niihin tulee olla helppo pääsy. Tällä hetkellä lyhytaikaiseen pysäköintiin liikkeiden läheisyydessä ei ole kaikkialla mahdollisuutta, ja moni autoileva päätyykin käyttämään kauempana sijaitsevien markettien palveluita. Vaikka tyhjien liiketilojen prosentuaalinen osuus on pienentynyt torin ympäristössä, on samalla liiketilojen kokonaismäärä myös vähentynyt. Tämä on tarkoittanut, että moni tunnettu toimija on etsinyt toiminnalleen paikan keskustan ulkopuolelta. Keskustassa tarvittaisiin tiloja myös paljon tilaa vaativalle kaupalle ja palveluille. Keskusta-alueen kaavoittamisessa tulee tulevaisuudessa ottaa nämä asiat paremmin huomioon.

Lopuksi todettakoon vielä, että se Kuopion vanhin jalkapalloseura Elo toimii ja voi hyvin. Juniorien määrä lisääntyisi nopeammin, kuin on mahdollisuutta ottaa vastaan ja kausi Kuopiossa alkaa miesten joukkueiden osalta tällä viikolla. Mielenkiintoinen kesä siis luvassa.

Kesällä kannattaakin panostaa ulkoliikuntaan ja pitää huolta omasta jaksamisesta. Annetaan nyt vuoro päivän odotetuimmalle ja ehkä viimeistä kertaa tällä lavalla puhuvalle, kohta eläkkeelle jäävälle kaupunginjohtaja Jarmo Pirhoselle. Jarmon hyvästä ja mutkattomasta tavasta kohdata ihmisiä ja hyväksyä kaikki toimijat kannattaa ottaa mallia kaupungissamme myös tulevaisuudessa.

Kiitos ja vielä kerran hyvää Vappua!