Arvot

Minulle tärkeät arvot ovat:
Päätetään yhdessä
Hyvinvointi
Elinvoimaiset maakunnat   
Teknologian kehitys
Päätetään yhdessä – muutetaan tapaa tehdä politiikkaa

Monelle meistä on tullut viimeaikoina mieleen kysymys siitä, että miksi suomalaisessa politiikassa ei saada mitään aikaiseksi tai ainakaan sellaisia päätöksiä, joiden takana ihmiset haluavat seistä.

Haluan mahdollistaa kaikille paikan vaikuttaa yhteisiin päätöksiin ja päästä äänestämään meidän yhteisistä asioista. Tehdään yhdessä yhteiskunnastamme sellainen paikka, jossa kaikki voivat tuntea itsensä merkitykselliseksi ja saaneensa oman mielipiteensä kuulluksi.

Hyvinvointi – ihmisarvoinen ja merkityksellinen elämä

Valtion tärkein tehtävä on tuottaa hyvinvointia kansalaisilleen. Hyvinvoinnin neljä kivijalkaa ovat terveys, turvallisuus, toimeentulo ja vapaus.

Suomalaisille kuuluu edulliset ja laadukkaat terveyspalvelut, jotka ovat riittävän helposti saavutettavissa kaikille. Terveyspalvelut tulee toteuttaa kustannustehokkaasti potilasturvallisuutta vaarantamatta. Yhteiskunnan tulee panostaa enemmän liikunnan tukemiseen, koska näin nostetaan ihmisten elämänlaatua ja säästetään terveydenhoitomenoissa.

Valtion tulee taata kansalaistensa turvallisuus niin sisäisiä, kuin ulkoisia uhkia vastaan. Puolustusvoimille pitää taata riittävät resurssit uskottavan maanpuolustuksen ylläpitoon. Suomen liittoutumattomuutta pitää tarkastella kustannusten ja suorituskyvyn kautta. Sisäisessä turvallisuudessa pitää ottaa huomioon poliisin ja oikeuslaitoksen tarpeelliset voimavarat, sekä lainsäädännöllä turvata niille riittävät toimintaedellytykset.

Kaikille on taattava riittävä toimeentulo, jolla pystyy elämään ihmisarvoista elämää. Etenkin pienimpien eläkkeiden osalta on luovuttava leikatusta indeksistä ja eläkkeiden ostovoima on pystyttävä pitämään vakiona. Työttömyydestä ja sairaudesta ei pidä rangaista, mutta tukitoimet on oltava työelämään paluuseen kannustavia. Työnteon ja työn vastaanottamisen pitää olla kannattavaa.

Ihmisellä tulee olla vapaus valita. Lailla ei tule rajoittaa yksilön vapautta valita oma asuinpaikkansa, työpaikkansa, perhemuotonsa, uskontonsa ja niin edelleen. Yksilön valintoja voidaan ohjata tuilla ja verotuksella, sekä valistuksella ympäristöä ja yhteiskuntaa parhaiten auttavaan suntaan, mutta lopullinen valinta tulee olla yksilöllä.

Elinvoimaiset maakunnat – vapaus valita oma asuinpaikka

Suomen tulee pitää kaikki maakunnat elinvoimaisina. Elinvoimaisuutta voidaan tukea erilaisilla alueellistamispäätöksillä, väylien kehittämisellä, sekä maakuntien ja kuntien suuremmalla itsemääräämisoikeudella. 

Teknologian kehitys – suomen kilpailukyvyn takuu

Valtion tulee tukea suomalaisen teknologian kehitystä. Kehittämällä uusia teknologioita pidetään huoli Suomen kilpailukyvystä ja helpotetaan ihmisten elämää. Teknologiakehitystä voidaan lisätä monilla eri keinoilla, kuten tukemalla yritysten innovointia ja ideoiden suojaamista, koulutukseen panostamisella sekä tukemalla yritysten kansainvalistymistä.